Teknoloji ve Tasarım Dersinde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

519 views Ağustos 13, 2016
Teknoloji ve Tasarım Dersinde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu; öğrenme...

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu
olduğu; öğrenme sürecinde aktif katılım sağladığı; öğrenme etkinliği sürecinin sonunda bir ürün ya
da performans ortaya koyduğu; öğretmen rehberliğinde araştırma-sorgulama, problem çözme, karar
verme ve uygulama süreçlerini içeren etkinliklerle öğrendiği, öğrenci merkezli bir öğrenme/öğretme
yaklaşımı benimsenmiştir.
Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci bilgiyi keşfeder, günlük yaşamda kullanım durumlarını sınar ve kullanır. Öğretim sürecinde disiplinlerarası (bilim alanları-konular) etkileşime dayalı
öğretim yapılır ve konunun derinlemesine öğrenilmesi sağlanır. Öğrenci bilgiyi araştırıp keşfederek,
yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırır. Temel alınan öğrenme yaklaşımında, öğ-renciler ortaklaşa ya da bireysel çalışma olanağına sahiptir. İşbirliğine dayalı grup çalışması bireylerin sorumluluk, paylaşma ve iletişim gibi konularda gelişimine katkı sağlar. Öğrenci araştırmacı rolündedir ve bu öğrenme yönteminde öğrenci, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey
zihinsel becerileri kullanır.
Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencinin bilimsel yöntemlerle düşünmesi, bireysel ve ekip
hâlinde çalışabilmesi ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesi beklenir. Öğretmenden ise planlama ve organizasyonda arka planda yer alması ve rehberlik yapması beklenmektedir. Bunun yanı
sıra öğretmenlerin; öğrencilerini iyi tanıması, onların bireysel farklılıklarının farkında olması, dersle
ilgili etkinlikleri ve dersin işlenişini bu bilinçle yapılandırması gerekmektedir. Değerlendirme, öğretmen, öğrenci ve gerekli durumlarda konuyla ilgili uzmanların katılımı ile ürüne ve sürece yönelik
yapılır. Bu programda öğrencinin aktif ve derinlemesine çalıştığı, üretimde bulunduğu ve süreç sonunda ortaya çıkan ürünü sergilediği öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Benimsenen Strateji ve Yöntemler
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER