Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Öğretim Programı

3.289 views Temmuz 31, 2017
Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Öğretim Programı 8. A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ 8. A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi...

Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Öğretim Programı
8. A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ
8. A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması
Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme),
sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model
belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının
öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi
boz) kullanımına yer verilir.
TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.
İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine
değinilir. Buluşların ortaya çıkışları ve bilim insanlarının hayatlarından bahsedip inovasyonun
(yeniliğin) insan hayatındaki önemi üzerinde durulur.
TT. 8. A. 1. 2. İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir.
TT.8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.
TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.
Geliştirilen fikrin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, yeni çözümler üretilmesi üzerinde durulur.
TT. 8. A. 1. 5. Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili kavramlarını
açıklar.
Buluş, icat ve tasarımların nasıl korunacağı üzerinde durulur. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının
korunmasının hukuki ve sosyal bir sorumluluk olduğu, toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının
uygarlığa katkısı ve etik kurallara uygun davranılması gerektiği vurgulanır.
TT. 8. A. 1. 6. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemini açıklar.
8. B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM
8. B. 1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler
Bu ünitede öğrencilerin üç boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
TT. 8. B. 1. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaştığı probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kağıt üzerinde üç boyutlu
olarak gösterilir.
TT. 8. B. 1. 2. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görsellere dönüştürür.
Bilgisayar destekli tasarım yapılırken üç boyutlu resim ve grafik işleme yazılımları açıklanarak bu
yazılımlardan en az bir tanesi kullanılmak suretiyle görsel oluşturulması üzerinde durulur ve 3D
(three dimension / üç boyutlu) yazıcılardan bahsedilir.
TT. 8. B. 1. 3. Sensör teknolojisinin günlük hayattaki uygulamalarını değerlendirir.
Fotoselli araçlar, sensörlü aydınlatmalar gibi teknolojilerin nasıl çalıştığı üzerinde durulur.
TT. 8. B. 1. 4. İnternete bağlı teknolojik araçların günlük hayattaki kullanımlarına örnekler verir.
ATM, taşıt tanıma sistemi, akıllı ev sistemi, modem, navigasyon vb. üzerinde durulur.
23
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı
TT. 8. B. 1. 5. Akıllı ürün kavramına uygun olarak gelecekte kullanılabilecek bir ürün tasarlar.
Gelecekte karşılaşılabilecek problemin belirlenmesi, tanımının yapılması ve tanımlanan problemin
çözümüne ilişkin akıllı bir ürün tasarlanması üzerinde durulur.
8. B. 2. Tanıtım ve Pazarlama
Bu ünitede öğrencilerin tasarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejileri
geliştirmesi amaçlanmıştır.
TT. 8. B. 2. 1. Tanıtım ve pazarlama tekniklerini açıklar.
Marka ismi, logo, amblem, ambalaj, afiş, billboard, el ilanı, gif animasyon, broşür, reklam senaryosu,
reklam filmi gibi tanıtım araçları ile doğrudan pazarlama, ilişkisel pazarlama, sanal pazarlama,
halkla ilişkiler, reklam gibi pazarlama teknikleri üzerinde durulur.
TT. 8. B. 2. 2. Mevcut bir kurum veya şirkete ait kurumsal kimlik çalışmalarını ve pazarlama tekniklerini
analiz eder.
Pazarlama teknikleri ve kurumsal kimlik analizi yapılır, tanıtım ve pazarlamada hedef kitlenin analizi
üzerinde durulur.
8. C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN
8. C. 1. Görsel İletişim Tasarımı
Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim tasarımı fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi)
ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.
TT. 8. C.1. 1. Görsel iletişim tasarımı kavramını açıklar.
İletişim, iletişim türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 2. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.
Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları çizgi, renk, doku, mekân,
biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, çeşitlilik, hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım
ilkelerini kullanarak logo veya amblem tasarlaması üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 3. Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
TT. 8. C. 1. 4. Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 5. Mizanpaj ilkelerini açıklar.
Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli ögelerin açıklanması; bir sayfa
tasarımında anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar
arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel bileşenler üzerinde durulur.
TT. 8. C. 1. 6. Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup çalışması yapılarak tasarlanır.
TT. 8. C. 1. 7. Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama tekniklerini uygular.
Tanıtım ve pazarlama teknileri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam filmi hazırlatılır.

8. C. 2. Ürün Geliştirme
Bu ünitede öğrencilerin, insanların yaşadığı çevre ve kullandığı eşyalarda ergonominin önemini kavrayıp,
ürün geliştirme sürecinde buna dikkat etmeleri amaçlanır.
TT. 8. C. 2.1. Ergonomi kavramını ifade eder.
TT. 8. C. 2. 2. Ürün tasarımında ergonominin önemini açıklar.
Ergonomi ile antropometri arasındaki ilişki üzerinde durulur.
TT. 8. C. 2. 3. Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz eder.
Mutfak robotu, televizyon kumandası, bardak, sandalye, sürahi gibi araçların ergonomi açısından
kullanımı üzerinde durulur.
TT. 8. C. 2.4. Ergonomi kavramını dikkate alarak bir ürün tasarlar.
Ergonomik bir ürün için eskizler hazırlaması, akranlarıyla bunu değerlendirmesi ve gelen dönütlere
göre yeniden yapılandırdığı fikrini üç boyutlu bir tasarıma dönüştürür.
8. C. 3. Mühendislik ve Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin mühendislik ve tasarım ilişkisi, robotik teknoloji ve mühendislerin kullandığı tasarım
süreci hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
TT. 8. C. 3. 1. Mühendislik ve tasarım ilişkisini ifade eder.
Mühendislik alanları ile tasarım boyutu arasındaki ilişki üzerinde durulur.
TT. 8. C. 3. 2. Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından ilişkilendirir.
TT. 8. C. 3. 3. Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.
Tasarım sürecinde dikkate alınması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe gibi sınırlılıklardan
bahsedilir.
TT. 8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.
İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç yahut problemi, iş
birliği ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirilmesi üzerinde durulur.
8. C. 4. Doğadan Tasarıma
Bu ünitede öğrencilerin doğayı gözlemlemeleri; öğrencilere doğada var olan organik yapıların teknolojinin
gelişimine katkısı, nanoteknolojik yapıların özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
TT. 8. C. 4. 1. Biyotaklit kavramını açıklar.
Biyotaklit ile tasarlanmış ürünlere örnekler verir.
TT. 8. C. 4. 2.Biyotaklit ile tasarlanmış bir ürünü analiz eder.
TT. 8. C. 4. 3. Gündelik hayatında var olan bir sorunun çözümünde biyotaklit kavramını kullanarak ürün
tasarlar.
Doğadan esinlenerek günlük hayatında karşılaşılan bir sorunun çözümüne yönelik ürün çizimi
üzerinde durulur.

8. Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
8. Ç. 1. Ulaşım Teknolojileri
Bu ünitede öğrencilerin kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve tasarım
yapmaları amaçlanmıştır.
TT. 8. Ç. 1. 1. Ulaşım araçlarının tasarımında dikkate alınan temel prensipleri açıklar.
Yakıt tasarrufu, sürtünme, aerodinamik, konfor, ergonomi, maliyet gibi faktörlere değinilir.
TT. 8. Ç. 1. 2. Farklı ortamlarda kullanılan ulaşım araçlarını özelliklerine göre sınıflandırır.
Kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileri vb. üzerinde durulur.
TT. 8. Ç. 1. 3.Farklı ortamlarda çalışabilecek bir ulaşım aracı tasarlar.
Öğrendiği tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve uzay ortamlarının en az
iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarımı çizimi üzerinde durulur.
8. D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
8. D. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Bu ünitede öğrencilerin Program boyunca teknoloji ve tasarımla ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak
özgün bir ürün tasarlamaları, geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine
düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır.
TT. 8. D. 1. 1. Günlük hayatta karşılaştığı tasarım problemlerini örneklerle açıklar.
TT. 8. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.
Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarının kullanılması, benzer örneklerin araştırılarak
mevcut çözümlerin tartışılması, araştırma sonuçlarına göre tasarım problem tanımının yeniden
yapılandırılması ve özgün tasarım fikrinin geliştirilmesi üzerinde durulur.
TT. 8. D. 1. 3. Tasarım planlama sürecini uygular.
Tasarım planlanırken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması;
problemin çözümüne yönelik metot ve tekniklerin araştırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi;
geliştirilen çözüm önerileri arasından öğretmen rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye
dönüştürülmesi; taslak önerinin, toplanan veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması; tasarıma
uygun araç-gereç ve malzemelerin seçimi üzerinde durulur.
TT. 8. D. 1. 4. Özgün tasarım modelini veya prototipini oluşturur.
Tasarımın uygulama aşamasında güvenlik önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket
veya çizim yapılarak görselleştirilmesi; uygun araç-gereç ve malzemeler temin edilerek imkânlar
ölçüsünde tasarım modeli yahut prototipinin oluşturulması, öz değerlendirme sonucunda tasarımın
tekrar geliştirilmesi üzerinde durulur.
TT. 8. D. 1.5. Tasarladığı ürünü değerlendirir.
Ürün ergonomi, estetik, işlevsellik, yaratıcılık, özgünlük, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanım
özellikleri ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk, ekonomiklik gibi malzeme
özellikleri ve yapılabilirlik açısından değerlendirilir.
TT. 8. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü (model veya prototip) yeniden yapılandırır.
Değerlendirme sonuçlarına göre ürün geliştirme yollarının önerilmesi ve ürünün yeniden
yapılandırılması üzerinde durulur.

8. D. 2. Bunu Ben Yaptım
Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda okul yönetimi,
ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve çoklu ortam
sunularıyla sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi
tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler. İnovatif tasarımlara sahip olduğu
düşünülen özgün ürünler için, öğrencilerin faydalı model belgesi veya patent başvurusu yapmaları teşvik edilir.
TT. 8. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün için tanıtım materyalleri hazırlar.
TT. 8. D. 2. 2. Sergileyeceği ürünü sunar.

Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için annenin nelere dikkat etmesi gereken hususlar
TEKNOLOJİ TASARIM 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

GALERİLER
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

2.610 views Ocak 6, 2017
Öğretmen Akademisi kuruluyor

Öğretmen Akademisi kuruluyor

995 views Kasım 26, 2017