?????

TEKNOLOJİ TASARIM 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

6.008 views Temmuz 31, 2017
TEKNOLOJİ TASARIM 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ 7. A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Bu...

TEKNOLOJİ TASARIM 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ
7. A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum
Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri,
ayrıca günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlerinde öğrendiklerini kullanmaları amaçlanmıştır.
TT. 7. A. 1. 1. Teknoloji kavramını söyler.
Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, teknoloji, endüstri ve endüstri 4.0 kavramları üzerinde durulur.
TT. 7. A. 1. 2. Tasarım kavramını söyler.
Tasarımın endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari ve çevre tasarımı alanlarından oluştuğu
üzerinde durulur.
TT. 7. A. 1. 3. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Bir üründen hareketle, teknoloji ve tasarım kavramlarının arasındaki ilişki ve birbirlerini nasıl
etkiledikleri üzerinde durulur.
TT. 7. A. 1. 4. Teknoloji ve tasarım ürünlerine günlük hayattan örnekler verir.
Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif
etkilerinin de var olduğu vurgulanır. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde teknoloji
ve tasarımın önemi üzerinde durulur.
TT.7. A. 1. 5. Ülkemiz ile dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırır.
Bir üründen hareketle, ülkemiz ve dünyadaki teknolojinin (beyaz eşya, otomobil, telefon, gemi
yapımı, tarım makineleri vb.) tarihsel gelişimi üzerinde durulabilir.
7. A. 2. Temel Tasarım
Bu ünitede; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini
taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
TT. 7. A. 2. 1. Sanat/tasarım elemanlarını ifade eder.
Çizgi, renk, doku, mekân, biçim/formun elemanlarının bir fikri ifade ederken nasıl kullanılabileceği
örnekler üzerinden gösterilir.
TT. 7. A. 2. 2. Sanat/tasarım elemanlarını bir ürün üzerinde gösterir.
İki veya üç boyutlu bir tasarım ürünü incelenebilir. Örneğin afiş tasarımları incelenirken çevre bilinci
ve tasarruf gibi konularda duyarlılık değeri üzerinde durulabilir.
TT. 7. A. 2. 3. Tasarım ilkelerini bir ürün üzerinde göstererek açıklar.
Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir.
TT. 7. A. 2. 4. Çevresindeki bir tasarım ürününü yeniden yorumlar.
Ürün analizi ve fikir geliştirme sürecinden sonra bir tasarım ürünü çizim şeklinde yeniden yorumlanır.
TT. 7. A. 2. 5. Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur.
Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim, boyama, kesme, katlama, birleştirme,
yırtma, yapıştırma gibi bir yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak
atık malzemelerden ürün oluşturulmasına ve duyarlılık değerine yer verilir.

7. B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM
7. B. 1. Tasarım Odaklı Süreç
Bu ünitede tasarım süreci ve tanıtımın, problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme
basamaklarından oluştuğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin
öğrenilmesi amaçlanır.
TT. 7. B. 1. 1. Tasarım sürecinin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu söyler.
TT. 7. B. 1. 2. Günlük hayatta karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” şeklinde ifade eder.
Özel gereksinimli bireylerin karşılaştığı zorluklar ile iş sağlığı ve güvenliği problemleri gibi günlük
hayattaki sorunlar üzerinde durulur.
TT. 7. B. 1. 3. Belirlediği probleme yönelik çözüm önerileri geliştirebileceğini ifade eder.
TT. 7. B. 1. 4. Tasarım sürecinin araştırma basamaklarını söyler.
Doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarına dikkat edilmesi, veri toplama aşamasında çözüm önerisine
yönelik karşılaşılan benzer tasarımlar tespit edildiğinde etik kurallara uyularak belirlenen problemin
değiştirilebileceği veya mevcut tasarımın geliştirilmesi yoluna gidilebileceği vurgulanır.
TT. 7. B. 1. 5. Tasarım geliştirme kriterlerini söyler.
Ergonomik, estetik, yaratıcı, özgün, yalın, işlevsel, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçları
ile dayanıklı, kolay bulunabilir, geri dönüşüme uygun, ekonomik olma gibi kriterler üzerinde durulur.
Tasarımı oluşturma sürecinde çevresel faktörlere göre bu kriterlere dikkat edilir.
TT. 7. B. 1. 6. Tasarım oluşturulurken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevre faktörlerinin önemini açıklar.
Tasarım için uygun malzemeyi temin etme, araç-gereçleri seçme, çalışma takvimi oluşturma,
maliyet hesaplaması yapma ve değerlendirme süreçleri üzerinde durulur.
TT. 7. B. 1. 7. Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları açıklar.
TT. 7. B. 1. 8. Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.
TT. 7. B. 1. 9. Tasarım ürünlerinin üretim süreçlerini açıklar.
Tasarımın çıkış noktası, hangi ihtiyaca cevap verdiği, nasıl yapıldığı, nasıl değerlendirildiği ve
sonuçlandırıldığı üzerinde durulur.
TT. 7. B. 1. 10. Taslak, model, maket ve prototip kavramlarını örnekleyerek açıklar.
TT. 7. B. 1. 11. Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını değerlendirir.
Kullanımı tamamlanmış ürünlerin geri dönüşümüne yönelik imkânların araştırılması sağlanır.
TT. 7. B. 1. 12. Tasarımı değerlendirme kriterlerini sınıflandırır.
Bir tasarımın estetik, özgün, işlevsel, yapılabilir ve sürdürülebilir olması açısından değerlendirilmesi
üzerinde durulur.
TT. 7. B. 1. 13. Tasarımı değerlendirdikten sonra elde ettiği verilerden hareketle tasarımını yeniden
yapılandırabileceğini değerlendirir.
TT. 7. B. 1. 14. Tasarımını kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve pazarlama imkânlarını değerlendirir.
Görsel ve sözel sunum tekniklerinin araştırılması sağlanır.

7. B. 2. Bilgisayar Destekli Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisini ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
TT. 7. B. 2. 1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
Gerçek hayatta karşılaşılan probleme ilişkin düşünülen çözüm önerisi kâğıt üzerinde iki boyutlu
olarak gösterilir.
TT. 7. B. 2. 2. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımıyla iki boyutlu görsellere dönüştürür.
Resim ve grafik işleme yazılımları açıklanır ve en az bir tanesi kullanılarak görsel oluşturulur.
TT. 7. B. 2. 3. Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunusu hazırlar.
Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlayarak sınıf ortamında sunulması üzerinde durulur.
Bu kazanım, 5 ve 6. sınıflardaki zorunlu Bilişim Teknolojileri dersi ile 7 ve 8. sınıflardaki seçmeli Bilişim
Teknolojileri dersinin “Ürün Oluşturma” ünitesi ile ilişkilendirilmelidir.
7. C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN
7. C. 1. Mimari Tasarım
Öğrencilerin, mimari tasarım eyleminin barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunu
öğrenmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.
TT. 7. C. 1. 1. İşlevsel farklılıkların mimari tasarımda yapısal farklılıklara yol açtığını söyler.
Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, konferans salonu, mahkeme salonu, müze, tiyatro, spor
salonu, cami vb.) farklı mekân tasarımları üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.
Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırması yapılabilir. Okul, hastane, müze, konut,
kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler
vb.) açısından analiz edilir.
TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafi şartlardaki hayat biçimleri ile
kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri, Beypazarı evleri, Harran
evleri, Eğin mimarisi, iglular, pagodalar gibi yapılar üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 4. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar.
Ormanlık bölge, dağlık bölge, çöl, kutup gibi farklı coğrafi/iklim koşullarına ve kişisel ihtiyaçlara
uygun bir konut tasarlanarak sunulması sağlanır. Tasarımlar çizim veya maket ile gösterilebilir.
7. C. 2. Ürün Geliştirme
Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirme sürecinin kullanıcı odaklı olduğunu, mekanik ve yapısal tasarım
özelliklerini içerdiğini, ürün geliştirmenin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen
analitik bir düşünme süreci olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır.
TT. 7. C. 2. 1. Tasarımın kullanıcının ihtiyacına ve beğenisine göre şekillendirildiğini ifade eder.
TT. 7. C. 2. 2. Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden açıklar.
TT. 7. C. 2. 3. Ergonomik bir ürün tasarlar.
Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre tasarımı şekillendirdiğinden bahsedilir.
Ergonomi, antropometri bilim dalı ile ilişkilendirilir. Tasarımlar çizim yoluyla gösterilir.
TT. 7. C. 2. 4. Tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.
TT. 7. C. 2. 5. Bir ürünün işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri sınıflandırır.
Tasarımın mekanik özellikleri açıklanarak dayanıklılık, aşınma ve denge gibi unsurların nesne
(sıra, sandalye, koltuk, tabure vb.) üzerindeki etkisi analiz edilir. Depreme karşı dayanıklılık da göz
önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 6. Günlük hayatta kullanılan bir ürünü mekanik tasarım özelliklerini dikkate alarak yeniden
tasarlar.
TT. 7. C. 2. 7. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri açıklar.
Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların dayanıklılığını ne şekilde etkilediği vurgulanır.
Depreme karşı dayanıklılık da göz önünde bulundurulur.
TT. 7. C. 2. 8. Yapısal özellikleri dikkate alarak bir tasarım yapar.
Basit bir nesne kullanılarak yapısal bir tasarım (kule, köprü vb.) oluşturulur.
7. Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
7. Ç. 1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım
Bu ünitede öğrencilerin; su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji
elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır.
TT. 7. Ç. 1. 1. Su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme
teknolojilerini açıklar.
TT. 7. Ç. 1. 2. Doğal kaynaklar yoluyla enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar.
Enerji dönüşümü ile ilgili olarak imkânlar çerçevesinde su, rüzgâr veya güneş gibi doğal
kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model veya maket tasarımı gerçekleştirilir.
TT. 7. Ç. 1. 3. Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar.
7. Ç. 2. Engelsiz Hayat Teknolojileri
Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında
bilgilendirilmesi ve bu konuda öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Yardımseverlik, duyarlılık,
iyilikseverlik ve sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.
TT. 7. Ç. 2. 1. Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarını ifade eder.
Bu konuyla ilgili daha önceden yayımlanmış kamu spotları izlenir, görsel-yazılı basındaki haber ve
araştırma sonuçları incelenir.
TT. 7. Ç. 2. 2. Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini
araştırır.
TT. 7. Ç. 2. 3. Özel gereksinimli bireyler için yaşama kolaylığı sağlayacak bir ürün çizerek tasarlar.
Tasarım oluşturulurken özel gereksinimli bireylere yönelik kullanılabilecek olumsuz ve rencide edici
ifadelerden kaçınılmalıdır.

7. D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
7. D. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri
sergilemeleri amaçlanmaktadır.
TT. 7. D. 1. 1. Tasarım problemini söyler.
TT. 7. D. 1. 2. Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular.
Doğru veri kaynaklarını kullanması, benzer örnekleri araştırarak problemin çözümüne yönelik
mevcut çözümleri tartışması ve özgün tasarım fikrini geliştirmesi vurgulanır.
TT. 7. D. 1. 3. Tasarım planı hazırlar.
Kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin dikkate alınması, problemin çözümüne yönelik
metod ve tekniklerin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öneriler arasından öğretmen
rehberliğinde belirlenenlerden birinin taslak öneriye dönüştürülmesi, tasarıma uygun araç-gereç
ve malzemelere karar verilmesi üzerinde durulur.
TT. 7. D. 1. 4. Tasarımın modelini veya prototipini oluşturur.
Örnek ürünlerin üretim süreçleri ve gerekli kaynakların incelenmesi; uygulama aşamasında güvenlik
önlemlerinin alınması; tasarımın çözümüne yönelik maket veya çizim yapılarak görselleştirilmesi;
uygun araç-gereç ve malzemelerin temin edilerek tasarımın modeli yahut prototipinin oluşturulması
üzerinde durulur.
TT. 7. D. 1. 5. Tasarımını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Tasarım özgün, estetik, işlevsel, ergonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir olması bakımından, sunu
yapılarak iş birliği içerisinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öz değerlendirme ve akran
değerlendirmesinden yararlanılır.
TT. 7. D. 1. 6. Tasarladığı ürünü değerlendirme sonuçlarına göre yeniden yapılandırır.
7. D. 2. Bunu Ben Yaptım
Bu ünitede öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün ürünleri veya seçtikleri ürünleri, öğretim yılı sonunda
okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel, sözel ve
çoklu ortam sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında ürünlerini sözel olarak
anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü gibi materyaller hazırlayarak da sergileyebilirler.
TT. 7. D. 2. 1. Sergileyeceği ürün veya ürünlerini sunar.
Sergilenecek ürün veya ürünler için tanıtım materyalleri (kısa film, bilgisayar destekli sunum, tanıtım
kartı, afiş, el broşürü vb.) hazırlanır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Öğretim Programı
Sene başı ortaokul öğretmenler kurulu gündemi

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

GALERİLER
Taslak ve Model

Taslak ve Model

148 views Nisan 6, 2020
Grafik tasarımı nedir?

Grafik tasarımı nedir?

1.591 views Aralık 17, 2016
Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum

17.480 views Temmuz 29, 2017
Tasarım kavramının tanımı

Tasarım kavramının tanımı

2.388 views Temmuz 29, 2017
Bilgisayar Destekli Meslek Resim

Bilgisayar Destekli Meslek Resim

176 views Nisan 6, 2020
Teknik Resim

Teknik Resim

179 views Nisan 6, 2020
İcat – Keşif Farkı

İcat – Keşif Farkı

2.615 views Temmuz 29, 2017